คู่มือวิศวกร http://eng.rtu.ac.th/images/Handbook.bmp

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

c 111 101 Engineering Mathematics I

c 111 102 Engineering Mathematics II

c 111 103 Physics I

c 111 104 Physics Laboratory I

c 111 105 Physics II

c 111 106 Physics Laboratory II

c 111 107 General Chemistry

c 111 108 General Chemistry Laboratory

c 111 209 Engineering Mathematics III

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

c 112 101 Engineering Profession

c 112 102 Workshop Practice

c 112 203 Probability and Statistics

c 112 204 Industrial Management

c 112 305 Computer Programming

c 112 306 Industrial Study

c 122 201 Electric Circuits

c 122 202 Engineering Electronic

c 122 303 Electromagnetic Fields

c 122 304 Control Systems

c 132 201 Engineering Mechanics

c 132 202 Engineering Drawing

c 142 201 Engineering Materials

 

 

 

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

 

c 123 201 Electrical Engineering Mathematics

c 123 202 Electric Circuits Laboratory

c 123 303 Digital and Logic Circuits

c 123 304  Electrical Instruments and Measurements

c 123 305 Engineering Electronic  Laboratory

c 123 306 Microprocessors

c 123 407 Microprocessors Laboratory

c 123 308 Electrical Machines

c 123 309 Electrical Machines Laboratory

c 123 310 Illumination Engineering

c 123 311 Power Plants and Substations

c 123 312 Electrical Power Systems

c 123 413 Signals and Systems

c 123 414  Electrical Systems Design

c 123 415 Power Systems Protection and Relays

c 123 416 Electrical Power Systems Analysis

c 123 417 High Voltage Engineering

c 124 401 Power Electronics

 

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์

 

c 126 301 Principle of Communication

c 124 402 Industrial Electronics

 

ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Download