Faculty Of Engineering Ratchathani University

Search

Go to content

การรับสมัครน.ศ.

หลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. สำเร็จารศึษาชั้นมัธยมศึษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าหรือประาศนียบัตรวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหรรม (ปวช.)
หรือเทียบเท่าจาสถาบันารศึษาที่ระทรวงศึษาธิารรับรอง

2. สำเร็จารศึษาไม่ต่ำว่าประาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหรรม หรือเทียบเท่าสาขาวิชาช่าง ไฟฟ้าหรือ
ช่างอิเล็ทรอนิส์ หรือนัศึษาที่สำเร็จารศึษาไม่ต่ำว่าอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออิเล็ทรอนิส์ หรือเทียบเท่า
โดยจะได้รับารเทียบรายวิชาเรียน เป็นไปตามประาศ สำนังานคณะรรมารารอุดมศึษา เรื่องเณฑ์ารเทียบรายวิชา เรียน และ
โอนหน่วยกิตสำหรับหลัสูตรที่ไม่สูงว่าปริญญาตรี เพื่อเข้าศึษาในสถาบันอุดมศึษาเอชน และพิจารณาเป็นรายบุคคล

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บพร่องในศีลธรรม
4. เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ แพทย์รับรองว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึษาได้
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. สำเร็จารศึษาชั้นมัธยมศึษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าหรือประาศนียบัตรวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหรรม (ปวช.)
หรือเทียบเท่าจาสถาบันารศึษาที่ระทรวงศึษาธิารรับรอง
2. สำเร็จารศึษาไม่ต่ำว่าประาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหรรม หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาหรือนัศึษาที่สำเร็จ
ารศึษาไม่ต่ำว่าอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ทุกสาขาหรือเทียบเท่า โดยจะได้รับารเทียบรายวิชาเรียน เป็นไปตามประาศ สำนังาน
คณะรรมารารอุดมศึษา เรื่องเณฑ์ารเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สำหรับหลัสูตรที่ไม่สูงว่าปริญญาตรี เพื่อเข้าศึษาใน
สถาบันอุดมศึษาเอชน และพิจารณาเป็นรายบุคคล
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บพร่องในศีลธรรม
4. เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ แพทย์รับรองว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึษาได

ารรับเข้าศึษา
1. คัดเลือ
จากการคัดเลือบุคคลเข้าศึษาในสถาบันอุดมศึษาในระบบลาง (Admission) โดยสำนังานคณะรรมารารอุดมศึษา
ระทรวงศึษาธิาร
2.
ารคัดเลือโดยวิธีารรับสมัครและสอบคัดเลือตรงที่มหาวิทยาลัยราชธานี (ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี)Home Page | ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ | หลักสูตร | คณาจารย์ | งานบริการวิชาการ/งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | กิจการนักศึกษา | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | Site Map


Back to content | Back to main menu